Zateplovací systémy

Ještě před deseti lety se zateplovalo 40mm-50mm fasádním polystyrenem. V dnešní době není nic neobvyklého,použit 160 mm i silnější fasádní polystyren, nebo minerální vata.

Jednotlivé etapy při zateplení fasády:

 • příprava podkladu
 • montáž izolace
 • montáž výztužné vrstvy
 • povrchová úprava
 • aplikace omítky

Jednotlivé etapy, jsou z hlediska kvality a správné funkčnosti zateplené fasády domu důležité. Poslední čtvrtá etapa je aplikace vlastní omítky. Ani provedení omítky nepodceňujeme a provádíme v max. kvalitě. Důležitý je výběr výrobce materiálů na zateplení fasád a zateplovacích systému. Nejen u zateplení fasád domů je důležité kvalitní řemeslné provedení. Sebemenší nedokonalosti izolační a zateplovací vrstvy se mohou projevit v podobě tepelných mostů. Tepelné mosty způsobují např. vlhkost zdiva v místech, kde není provedení zateplení fasády kvalitní. Vlhkost se může stát příčinou vzniku např. plísní apod. Odstranění závad takto nedokonale provedného zateplení fasády, může být zbytečně drahé a to pomocí sanace zdiva. Opravy zateplení fasády a popř. sanace zdiva je vždy nákladná, a proto je nutno dodržovat technologické předpisy pro VKZS.

Je na místě se něčeho u zateplení fasády domu obávat?

Pokud zhotovitel dodrží technologické postupy pro zateplení fasády, tak obavy na místě nejsou.

Zateplení soklů:

Zateplení soklu je důležitou součástí zateplení fasády. Při zateplení soklu je také důležitý výběr výrobce materiálů. Je potřeba, aby materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení. Soklová část domu je podstatněji namáhána, oproti ostatním částem budovy. Hlavně proto, že se nachází na úrovni terénu. Působí na ní vlhkost, voda, zemina a mechanické vlivy. Proto na zateplení soklové části musí být použitý co nejkvalitnější materiál. K zateplení soklu se používá extrudovaný polystyren nebo perimetr. Tyto materiály jsou odolné vodě, zemině i mechanickému zatížení. Mnoho firem pro zateplení soklu používá právě perimetr, a to z důvodu lepšího formátování a celkové zpracovatelnosti.

My pro zateplení soklu používáme výhradně extrudovaný polystyren a to právě z důvodu vyšší tvrdosti a pevnosti. Horší formátování zateplovacího polystyrenu řadíme až na další místo.

Fasádní omítkové systémy Maxit.

Současné stavby

Na základě stoupajících nároků na tepelnou izolaci obvodových plášťů staveb, se v posledních desetiletích výrazně zvýšily tepelněizolační vlastnosti zdiva (tepelný odpor R a součinitel prostupu tepla U).

Hlavní funkcí omítek je architektonický vzhled fasády a hlavně trvalá ochrana zdiva proti působení vlivů počasí. Správně navržené fasádní omítkové systémy tak mohou udržovat konstrukci stěny suchou a zachovat její tepelněizolační vlastnosti. Aby byla zajištěná trvalá ochrana zdiva, je velmi důležité sladění fyzikálních vlastností omítkových systémů (tepelná roztažnost, vlhkostní roztažnost) s fyzikálními vlastnostmi zdiva.

Úspěch záleží na detailech

Před provedením fasádního omítkového systému je důležité zodpovědně posoudit vlastnosti podkladu. Pouze vizuální kontrolou není často možné určit všechny vlastnosti podkladu jako napří- klad součinitel tepelné vodivosti cihel λ, jejich způsob spojování (polyuretanové lepidlo nebo malta pro tenkou spáru). Nezbytné je tyto vlastnosti podkladu uvádět už při poptávkovém řízení, aby bylo možné nabídnout odpovídající omítkový systém. Zejména se posuzují následující vlastnosti:

 • součinitel tepelné vodivosti zdicích prvků λ
 • způsob spojování zdicích prvků (polyuretanové lepidlo / malta)
 • modul pružnosti zdiva E
 • poruchy ve zdivu
 • nevymaltované styčné spáry
 • vlhkost ve zdivu
 • nedostatečná vazba zdicích prvků
 • trhliny ve zdivu

Maxit IP18E - celoplošné armování - Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 - Maxit Silco K A 1.5 mm.

Maxit 190SFL - Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 - Maxit Silco K A 1.5 mm.

Celoplošné armování Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 – Maxit Silco K A 1.5 mm.

Maxit Therm 74 - Maxit Multi 290 R/N - Penetrace Maxit Prim 1050 – Maxit Silco K A 2 mm.

Celoplošné armování Maxit Multi 290 R/N – Penetrace Maxit Prim 1050 – Maxit Silco A K 1.5 mm.